Skip to main content

Vrijdag 21 juni zijn wij geopend van 12:00 tot 16:00 uur.
Zaterdag 22 juni zijn wij de gehele dag gesloten!

Algemene voorwaarden

 1. Definities en toepasselijkheid
  1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:;
  a. Klant: iedere derde die via de winkel een product wenst te kopen of heeft gekocht van Le Marché.
  b. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Le Marché als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop;
  c. Product: een product dat door Le Marché te koop wordt aangeboden op de Website.
  d. Le Marché: de VOF met beperkte aansprakelijkheid Le Marché V.O.F., gevestigd te (3111 AE) Schiedam aan de Hoogstraat 125 , ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 516018770000;
  e. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Le Marché.
  f. Website: de internetsite [www.interieurlemarche.nl];
  1.2 Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Le Marché en de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst.
  1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 2. Totstandkoming en herroeping van de Overeenkomst
  2.1 Offertes en aanbiedingen op de Website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
  2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Le Marché zulks na ontvangst van de bestelling aan de Klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de Klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand.
  2.3 Alle opgaven door Le Marché van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Le Marché staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de Website, in de Le Marché brochure of in andere reclame-uitingen binden Le Marché niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende Producten.
  2.4 Bij handgemaakte Producten uit de Le Marché collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.
  2.5 – Herroepingsrecht bij levering van producten: op Le Marché webshop bestellingen is de wet kopen op afstand van toepassing.
  Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
  Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u, op bestelling,
  geproduceerde goederen zoals gestoffeerde meubels en maatwerk artikelen. Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden uitgevoerd.
  2.6 – voorwaarden van herroeping
  Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren,
  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening.
  Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.
 3. Prijzen en betalingen
  3.1 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de Website staat aangegeven.
  3.2 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Levertijd
  4.1 Le Marché zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de Website aangegeven levertijd zal door Le Marché zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn.
  4.2 Het is niet mogelijk om een vaste bezorgdatum te bepalen. Bezorgingen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17:00 uur.
  4.3 Bij overschrijding van een genoemde levertijd heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij levering niet binnen 30 dagen na afgesproken datum kan geschieden.
  4.4 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte Product niet beschikbaar is, zal de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Le Marché betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
 5. Bezorging, vervoer en risico
  5.1 Bezorging vindt plaats op het door de Klant bij de bestelling opgegeven nationaal bezorgadres. Op de Website staat de wijze van bezorging aangegeven.
  5.2 De Producten worden uitsluitend aan een buiten Nederland gelegen adres van de Klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de Website is vermeld. Le Marché is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de Overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten Nederland gelegen bezorgadres van de Klant kan worden geleverd. In dat geval zal Le Marché de Klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen alternatief bezorgadres kan worden gevonden, zal de Overeenkomst worden ontbonden.
  5.3 Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, is de Klant verantwoordelijk voor de bezorgkosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
  5.4 Indien bezorging wegens de situatie op het bezorgadres en/of de omvang van het Product niet mogelijk is, wordt in overleg met de Klant:
  a. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de Klant is;
  b. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voorzover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de Klant komen; of
  c. de koop geannuleerd, in welk geval de Klant de gemaakte bezorgkosten aan Le Marché verschuldigd is.
  5.5 Het risico tijdens het transport van het door de Klant gekochte Product is voor Le Marché c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van bezorging van het Product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico terzake van het geleverde Product over op de Klant.
  5.6 Indien de Klant het Product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Le Marché is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Klant op te slaan. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.
 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
  6.1 Le Marché is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers Le Marché en storingen in het internetverkeer.
 7. Assortiment
  7.1 Le Marché behoudt zich het recht voor om een Product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.
 8. Één jaar garantie
  Op het gekochte wordt gedurende 1 jaar na aflevering, mits er een aankoopbon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven. Op de producten van Le Marché , geproduceerd met veelal natuurlijke materialen  hout e.d., waardoor werking van het hout kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan, zit geen garantie. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Le Marché  te zijn medegedeeld.
 9. Garantievoorwaarden
  9.1 Breuk in glas- en aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.
  9.2 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.
 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  10.1 Le Marché is slechts aansprakelijk voor schade van de Klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Le Marché is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  10.2 Le Marché is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de Klant of van derden als gevolg van het gebruik van het Product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Le Marché, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
  10.3 Onverminderd het bovenstaande is Le Marché in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de Klant het Product heeft gekocht.
 11. Intellectuele Eigendomsrechten
  11.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Le Marché aangeboden Producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Le Marché, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  11.2 Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Marché, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 12. Geschillen
  12.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
  12.2 Geschillen tussen de Klant en Le Marché over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als door Le Marché worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  12.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Le Marché heeft voorgelegd.
  12.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Le Marché is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  12.5 Wanneer de Klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is Le Marché aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer Le Marché een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de Klant binnen vijf weken na een daartoe door Le Marché schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Le Marché de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Le Marché gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  12.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 13. Actievoorwaarden
  13.1 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  13.2 Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
  13.3 Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven.
  13.4 Kortingen gelden niet voor cadeaubonnen.
  13.5 Tijdens een actieperiode is het reserveren van een actieproduct niet mogelijk.
 14. Acties gelden niet voor de Outlet Store en/of afgeprijsde artikelen
  Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en verzendkosten indien de getoonde informatie incorrect of geheel niet is weergegeven.
× Afspraak maken of hulp nodig?